Leden

Als wetenschappelijke vereniging biedt ABCIG MATHERA.be diverse voordelen aan haar individuele leden aan. De leden worden ingedeeld in categorieën die werden opgesteld op basis van de gevolgde opleiding en andere criteria, beschreven in de Ministeriele Besluiten betreffende  de bijzondere beroepsbekwaamheden. De wettekst-bundel MB BBK - AR CPK ManTh Man.pdf is downloadbaar in de Archieven van de Helpdesk die enkele toegankelijk is voor leden .

A-leden zijn kinesitherapeuten die een specifieke opleiding of afstudeerrichting in de manuele therapie met vrucht hebben gevolgd in een door de bevoegde overheid opgerichte , gesubsidieerde of erkende instelling, gestaafd door een diploma of getuigschrift van deze instelling (conform Art 2, 2° van de Ministeriele Besluiten betreffende  de bijzondere beroepsbekwaamheden). 
A-leden zijn binnen ABCIG MATHERA.be stemgerechtigde leden op voorwaarde dat zij én Axxon-lid zijn én voldoen aan de IFOMPT-normen.

B-leden zijn kinesitherapeuten die de nodige stappen ondernemen om te voldoen aan de overgangsbepalingen, zoals bepaald in hoofdstuk IV van het Ministerieel Besluit betreffende de bijzondere beroepsbekwaamheid Manuele Therapie. Zodra deze leden aan die criteria voldoen, worden zij “A-leden”.

C-leden zijn kinesitherapeuten die een erkenningsgetuigschrift Manuele Therapie kunnen voorleggen, uitgereikt door de representatieve vereniging voor België in IFOMPT. Deze leden worden A- leden zodra zij aan de criteria voldoen van de Ministeriele Besluiten op de Bijzondere Bekwaamheden.

D-leden zijn leden met aangetoonde interesse in de manuele therapie. Aangetoonde interesse betekent:
- lid zijn van een vereniging in het domein manuele therapie;
- deelnemen aan intercollegiaal overleg in het domein manuele therapie;
- deelnemen aan activiteiten ( congressen, cursussen, ….) in het domein manuele therapie;
- werkzaam zijn in een setting waar de manuele therapie wordt beoefend en voldoende ervaring kunnen aantonen en patiëntencontacten hebben in het domein van de manuele therapie.
Daarnaast dienen D-leden binnen een redelijke termijn te streven naar het bekomen van A-lidmaatschap.

E-leden zijn manueel therapeuten die een, door de IFOMPT-Member Organisation, erkende opleiding hebben gevolgd maar geen Belgische erkenning als kinesitherapeut bezitten.

F-leden (onze aspirant leden= studenten) zijn personen die een specifieke opleiding in de manuele therapie volgen die leidt tot het behalen van een diploma of getuigschrift van manuele therapie.

G-leden zijn personen die omwille van hun verdiensten op wetenschappelijk en/of politiek vlak, op nationaal en/of internationaal vlak als erelid worden aangenomen.